Réponses

2013-03-27T18:49:39+01:00
1) M=2*12,0+6*1,0+16,0=46,0g/mol
ro=m/V et n=m/M donc ro=nM/V donc n=ro*V/M n=0,79*500/46,0

2) C=n/V=m/(MV)
C=0,045/((23,0+35,5)*0,005)