Réponses

2014-10-23T16:46:16+02:00

Voilà:
(a+b)(a-b)

 = a ×a - a × b + b × a - b × b

= a² - ab + ab - b²

=a² - b² (car ab-ba = 0)