Réponses

2014-09-26T23:13:00+02:00
Le Volume=L*l*h= 1*7*2,8=19,6m3= 19600l MV=m/v. masse volumique d'air=1,29 kg/m3 m=MV * v=1,29*19,6= 25,284 kg