Calculer en respectant les priorités.
A=4 (x -5 )=
B=3 (2 x + 6)=
C=5(x-2)=
D= 8(4+2y)=
E= 7 (x +8)=
F=7 (a -4)=
G= 8 (x + 3)=
H= 6(y-3)=
I=(5-x) × 9=
J= (a+4)×7=
K= 9 (3x +5)=
L= 7 (2 - 6 y )=
M = ( 2x + 3 ) ×8=
N = 15 (a - 2 b ) =

2

Réponses

Meilleure réponse !
2014-05-29T09:15:41+02:00
Calculer en respectant les priorités. 
A=4 (x -5 )= 4x-4*5= 4x-20
B=3 (2 x + 6)= 3*2x+3*6 = 6x+18
C=5(x-2)= 5x-5*2 = 5x-10
D= 8(4+2y)= 8*4+8*2y = 32+16y
E= 7 (x +8)= 7x+7*8 = 7x+56
F=7 (a -4)= 7a-7*4 = 7a-28
G= 8 (x + 3)= 8x+8*3 = 8x+24
H= 6(y-3)= 6y-6*3 = 6y-18
I=(5-x) × 9= 5*9-9x = 45-9x
J= (a+4)×7= 7a+4*7 = 7a+28
K= 9 (3x +5)= 9*3x+9*5 = 27x+45
L= 7 (2 - 6 y )= 7*2-7*6y = 14-42y
M = ( 2x + 3 ) ×8= 2*8x+3*8 =16x+24
N = 15 (a - 2 b ) =15a-15*2b =15a-30b
2014-05-29T09:25:30+02:00
A= 4(x-5)
= 4x -20

B= 3(2x +6)
= 6x +18

C= 5(x-2)
= 5x -10

D= 8(4+2y)
32 +16y

E= 7(x+8)
= 7x +56

F= 7(a-4)
= 7a -28

G= 8(x+3)
= 8x +24

H= 6(y-3)
= 6y -18

I= (5-x) *9
= 45 -9x

J= (a+4)*7
= 7a +28

K= 9(3x+5)
= 27x +45

L= 7(2-6y)
= 14 -42y

M= (2x+3)*8
= 16x +24

N= 15(a-2b)
= 15a -30b