Réponses

2014-04-03T21:44:21+02:00
NB^2= ND^2+DB^2
= 13^2+12^2
= 169+144
NB^2= 313
NB = √313
≈17,6918