Réponses

2014-01-27T21:35:51+01:00
Bonsoir

EB² = 5² +4²
EB² = 25 + 16 = 41
EB = √41 ≈6.4

BC² = 7² +4²
BC² = 49 + 16 = 65
BC = √65 ≈ 8.1

EG² = 6.4² + 8.1²
EG² = 40.96 + 65.61 = 106.57
EG ≈ √106.57 ≈10.32