Réponses

2014-01-20T17:23:58+01:00
Si x la part de jean. 
donc : x/2 

x + x/2 = 120 

2x/2 + x/2 = 120 
3x/2 = 120 
3x = 240 
x = 240/3   
 = 80 

Part de Jean : 80 
Part de Paul : 40

2014-01-20T17:24:16+01:00


Soit x la somme de Paul:

120 = x + 2x

120 = 3x

x = 120/3

x= 40

Paul a 40euros et Jean en a le double soit: 2x40 = 80euros