Réponses

2014-01-09T19:30:14+01:00
Eso 40
a. g(2)= 2(4*2-1)
          = 2(8-1)
          = 2*7
          =14

b. g(0)= 0(4*0-1)
          = 0(0-1)
          =0*(-1)
         =0

c. g(-3)= -3(4*(-3)-1)
           = -3(-12-1)
           = -3*(-13)
           = 39

d. g( \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (4* \frac{1}{2} -1)
               =  \frac{1}{2} (2-1)
               =  \frac{1}{2} * 1
               =  \frac{1}{2}