Réponses

2013-12-20T18:51:48+01:00
OT = V(6,5² - 5,2²) = V15,21 = 3,9
cosÔ = 3,9/6,5 = 3/5
sinÔ = 5,2/6,5 = 4/5
tanÔ = (3/5)/(4/5) = 3/4