Réponses

2013-12-15T18:28:56+01:00
Pour la première:
13-5x = 11-3(5x-4)
13-5x = 11-15x+12
5x+15x = 11-13+12
20x = 10
x =  \frac{10}{20}
x=  \frac{1}{2}