Réponses

2013-05-22T21:51:21+02:00

5/2 - 3/2 y² = -(3y² - 5)/2 = -(V3 y - V5)(V3 y + V5)/2

 

                                                               -V5/V3                 V5/V3

(V3 y - V5)                                  -                             -           0            +

(V3 y + V5)                                 -              0            +                         +

-(V3 y - V5)(V3 y + V5)/2           -              0            +          0             -